வடக்கு மாகாண முதலமைச்சரின் ஆஸ்தான குரு பிரேமானந்தா ஜீ

வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர்!
பிரேமானந்தா ஜீ

வாங்கி வந்தோம் ஒரு வாழைமரம்
வந்தபின்னர் அது தாழைமரம்!

வடக்கு முதல்வரிற்கு பிடித்த குருவும் பிரேமானந்தா ஜீ ஆம்…
cv1